LEADER Eestis

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 koostamise ja rakendamise eesmärk on toetada maaelu arengut viisil, mis täiendab muid Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika vahendeid (näiteks otsetoetused ja turukorralduse abinõud), ühtekuuluvuspoliitikat ja Euroopa Liidu ühist kalanduspoliitikat.

Maaeluministeerium soovib arengukava rakendamise kaudu aidata tõsta põllumajanduse konkurentsivõimet, parandada loodusvarade jätkusuutlikku majandamist, tõhustada kliimameetmeid ning tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja territoriaalset arengut.

Perioodil 2014–2020 on maaelu arengu poliitika kaasatud Euroopa Liidu tasandil ühisesse strateegilise raamistikku koos Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga. Riiklikul tasandil koostatakse nende fondide rakendamiseks ühise planeerimise osana Euroopa Komisjoniga läbi räägitavad ja kokku lepitavad partnerluslepingud.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 rakendatakse läbi meetmete, mille valik põhineb arengukava koostamise käigus kindlaks tehtud vajadustel ja eesmärkidel. Kokku on arengukava raames kavas rakendada üle 20 (ala)meetme.