2016

Õpipoisikoolitus kui tööandjate ja kutsehariduskeskuse koostööprojekt

11. detsember 2015 Kell 14:55

Pressiteade 09.12.2015

Pärnumaa Kutsehariduskeskus koostöös ettevõtetega Wendre ja Stram avab veebruarikuus kodutekstiilide õmblejate õppegrupi. Voltveti Koolituskeskuses Tihemetsas avatakse uue aasta alguses nooremaedniku ja raietöölise töökohapõhise õppe õppegrupid. Toimunud on koostöökohtumine elektroonikavaldkonna tööandjatega, et avada elektroonikaseadmete koostaja õpipoisikoolitus. Vastuvõtt nendele erialadele on avatud ja käimas on ettevalmistused, et avada Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekavade baasil juba järgmised valdkonnapõhised õppegrupid koostöös tööandjatega.

Õpipoisikoolitus ehk töökohapõhine õpe sarnaneb juba ammustest aegadest pärinevale meistri-õpipoisi suhtele, olles tänapäevalgi maailmas laialt levinud ametiõppimise vormiks. Õpipoisiõpe võimaldab juba töötaval inimesel kvalifikatsiooni omandada või seda tõsta ning siin ei ole määrava tähtsusega vanus ega eelnev haridus. Programm aitab kaasa ka uute töötajate värbamisele või uue ameti omandamisele. Ettevõtted saavad koolitada endale töötajaid, kellel on just sellised oskused nagu ettevõttel vaja. Õppesse saab astuda nii töötav kui ka mittetöötav inimene. Õppida saab näiteks müüjaks, kokaabiks, kokk-kondiitriks, kelner-ettekandjaks, hotelliteenindajaks, toateenijaks, arvutitehnikuks, autotehnikuks, ehitusviimistlejaks, palkmajaehitajaks, keevitajaks, tisleriks, elektrikuks jne. Õpipoisiõppes õpitakse eelkõige läbi praktika, et sooritada õppe lõpus vastava eriala kutsekvalifikatsiooni eksam.

Õppetööst 2/3 moodustab praktiline töö ettevõttes otsese juhendaja käe all, kusjuures ühe meistri juhendamisel õpib 2-4 õpipoissi- või tüdrukut. Ülejäänud mahus toimub õpe kutseõppeasutuses. Praktilise töö ja teooriaõppe praktiline korraldus ja perioodid lepitakse tööandja ja kooliga eraldi kokku lähtudes õppija vajadustest. Õppe läbiviimisel on eelduseks, et praktikakoht on saanud koolilt positiivse eksperthinnangu praktika läbiviimise kohana ning on valmis programmis osalema. Kool kannab praktikakohale üle 15 kuni 50 protsenti koolituskoha maksumusest töökohapõhises õppes osaleja juhendamise kulude katteks. Vajadusel viiakse läbi ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus. Sõltuvalt õppekavast võib töökohapõhise õppe kestvus olla 3 kuust kuni 2 aastani.

Õppijale laienevad kõik tavapärased kutseõppe tasemeõppe õpilase õigused. Ta saab õpilaspileti, võib taotleda õppetoetusi ja sõidukulu hüvitamist. Õpilasele laieneb koolilõuna toetus, kui ta on keskhariduseta ja kuni 20aastane.  Kaugemalt õppesse tulijaile on koolil õpilaskodu. Ettevõte maksab õpipoisile palka, mis ei tohi olla väiksem kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. Kui õpilase ja praktikakoha vahel on juba kehtiv tööleping sõlmitud, siis töökoht eraldi lisatasu õppimise eest ei maksa, aga õppijale laienevad samuti tavaõppija õigused ja kohustused.

Töökohapõhise õppe (lühidalt PRÕM) programmi abikõlblikkuse periood on 1.03.2015 - 31.12.2018, tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Elluviijaks on SA INNOVE, partneriteks kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, kes omavad õppe läbiviimise õigust ning Eesti Tööandjate Keskliit. 
http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/prom  

Lisainfo:

Mare Raid
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe koordinaator
mob: 56 794 40, tel: 445 1959
mare.raid@hariduskeskus.ee