Kuulsad mulgid

Mart Pukits

Mart Pukits sündis 30.04. 1874 Uue- Kariste Halliste kihelkond Mulgimaal, surnud 07.06.1961 Tartus, eesti kunstnik, literaat, tõlkija.

Lõi peamiselt juugendstiilis puugravüüre ja sulejoonistusi ajakirjadele ja raamatutele, tegeles ka maaliga. Kirjutas artikleid ilukirjandusest ja kujutavast kunstist. 

Õppis Tartu saksa käsitööliste seltsi joonistuskoolis ning 1899-1902 Leipzigis Graafika- ja Raamatukunstiakadeemias.1921-25 Pallase kunstikooli kunstiajaloolektor. 1924-40 Tartu Linna Keskraamatukogu juhataja.

Tõlkis  leedu, vene, ungari, soome kirjanike teoseid; eriti tähtis osa oli tal läti kirj vahendaja ja populariseerijana. Oli Pallase auliige, Eesti NSV Kirjanike Liidu ja Kunstnike Liidu liige, Läti NSV teeneline kultuuritegelane.

Eesti Postimees. 11. detsembril 1904.
Lauluisa Dr. Fr. R. Kreutzwaldi uus pilt.

Nagu Tartu päewalehe lühikesest sõnumist juba teada, walmistab meie noor kunstnik hr. M. Pukits meie tähtsamast kirjamehest, lauluisast Dr. Kreutzwaldist uue suurema pildi, mis lauluisa 100-aastasel sündimisepäewal 14. detsembril s. a. juba igal pool raamatukauplustes saada peab olema. Et tähendatud pilt enne seda tutwustamiseks juba aegsasti siin ja sääl näha oleks, siis on tema walmistamisega suur rutt. Nüüd wõin ma aga juba teadustada, et esimesed eksemplarid täna masina alt pääsiwad.

Nagu tuttaw, on senini meie lauluisast ainult päewapildikest rahwa sekka ulatanud, kuna suuremat pilti temast üleüldse weel mitte müügi tarwis walmistatud ei olnud. Suuremaks pildiks, mis umbes 12 tolli kõrge wõib alla, oli Tanni ja Weizenbergi walmistatud musta kriidiga joonistatud kiwitrükipilt, mis aga ainult juhtumise korral siin ja sääl näha on. Arwatawasti puudus neil omal ajal hoolas wäljalaotaja, nüüd ei ole neid aga üleüldse mitte enam saadab.

Seda rõõmustawam on nüüd, et hr. Pukits oma joonistatud pildiga, enne tähtsa päewa liginemist, parajal ajal tuleb. Uue pildi enese kohta peab ütlema, et teda kõigiti kordaläinuks tuleb pidada. Ilusas kolmewärwitrükis kuju tabada meie lauluisa rinnapildina peaaegu elusuuruses. Näo tarwis on inimese ihu karwa wärw pääwarwiks walitud, mis näo jumet iseäranis paista laseb, kuna abiwärwideks hall ja mustjas-roheline on. Pildi kõrgus on üle 17 tolli, laius umbes 13 tolli. Selle suurusega wõrreldes on pildi hind ütlemata odaw - ainult 50 kop. Selle järele oleks siis ka nendel, kel kirjanduse tarwis wähe raha üle jääb, wõimalik tähendatud pilti kerge waewaga muretseda. Ei ole teda lauluisa auustajad tema sündimisepäewa ajaks muretseda suutnud, siis on ta niisama kaunis kingitus ka jõuluks. - Nägusa raami sees awaldab ta iseäranis hääd mõju.