Toetuse saajale

LEADER määruse viimane redaktsioon jõustus 18.05.2020

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus

Esimene määruse muudatus jõustus 3.11.2017.

Kohaliku tegevusgrupi toetus ja  LEADER-projektitoetus

PRIA lähtub menetlusi teostades HMS §5 lg5 sätestatust: “ Kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.” Seega on üldreegel, et kui maksetaotluse alusel on tegevused tehtud enne 03.11.2017.a. , siis rakendame kuni 03.11.2017.a. kehtinud redaktsiooni.

Kui praeguse redaktsiooni säte on soodsam kuni 03.11.2017.a. kehtinud redaktsioonist, siis saab PRIA rakendada soodsamat sätet. Sellise lähenemise aluseks on HMS § 54, mille kohaselt haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.