Toetuse saajale 2014-2020

RIIGIHANKEKOHUSLUSE JÄLGIMINE

TÄHELEPANU! Taotlejad peavad ise tegevusi ellu viies jälgima Riigihangete seadust. MTÜde riigihanke kohuslus tekib vastavalt Riigihangete seaduse § 10. MTÜ puhul otsustatakse näiteks jooksva aasta tulude prognoosi alusel, kus on näidatud organisatsiooni tulude allikad. 

Riigihangete koolituse ettekanne, 18.05. 2017 Suislepa mõisas, Keidi Kõiv, PRIA, arengutoetuste osakonna nõunik riigihangete alal

Taotleja (MTÜ, SA, KOV)  peab enne tegevuste elluviimisega alustamist prognoosima tegevuste elluviimise aasta (aastate) tulusid. Kui tegevuste elluviimise aastal (aastatel) on eeldatavalt üle 50% tuludest laekuv (kassapõhiselt) Riigihangete seaduse §10 lg 1 punktides 1-4 loetletud asutustelt  (nö avalik raha), siis on taotleja riigihankekohuslane. Üldjuhul on avalikuks rahaks omavalitsuselt saadav toetus, LEADER meetme toetus ja kõik projektide toetusena saadud rahastused.

Kui on kindlaks tehtud, et ollakse riigihanke kohuslane, peab järgima riigihangete seadust. Eeldatavast maksumusest lähtuvalt peab vaatama, kas maksumus ületab riigihanke piirmäära ja lähtuvalt eeldatavast maksumusest korraldama vastavat tüüpi hanke.

Taotleja (KOV,MTÜ,SA), kes on riigihanke kohuslane saab nõu ja infot küsida:

Riigihangete registri kasutajatugi  register@riigihanked.riik.ee ; telef: 611 3693, 611 3703 (E-N 9:00-17:00, R 9:00-16:00)

Riigihangete seaduse nõustamine  riigihanked@fin.ee ; 611 3701 (E-R  8:30-12:00)

Riigihangete keskkonna veebileht: www.riigihanked.riik.ee 

Riigihanke kohustus tekib vastavalt Riigihangete seadusele. KOVidele on riigihange kohustuslik. MTÜde puhul riigihanke kohuslus tekib vastavalt Riigihangete seaduse § 10

§ 10 Hankija

(1) Käesolevas seaduses sätestatud korda on kohustatud järgima järgmised isikud ja asutused (edaspidi hankija):
1) riik või riigiasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste ühendus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud isikud või mille nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud isikud;
5) mittetulundusühing, mille liikmetest rohkem kui pool on käesoleva lõike punktides 1–3 nimetatud isikud;
6) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tunnustele.

(2) Hankija käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 6 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik:
1) mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja
2) mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi lõike 1 punktides 1–5 või teised punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud.