Arengukava

ARENGUKAVA AASTATEKS 2019-2022


SISSEJUHATUS

Mulgi Kultuuri Instituudi (edaspidi MKI) arengukava 2019 – 2022 eesmärk on määratleda organisatsiooni pikaajalised strateegilisd eesmärgid ja tegevussuunad. Mulgi Kultuuri Instituudi moodustavad kõik Mulgimaa omavalitsused, mis ühinesid haldusreformi käigus kolmeks omavalitsusüksuseks. Mulgimaa valdade ühtne mulgi identiteedi, keele ja kultuuri hoidmine ja arendamine parandab selle paikkonna elanike ühtekuuluvustunnet, tõstab elukvaliteeti ja tänu sellele saab Mulgimaa atraktiivseks piirkonnaks nii elanikele, ettevõtjatele kui ka turistidele. Selle eesmärgi saavutamiseks on kokku kutsutud MKI. Arengukava koostamisel on kasutatud ekspertide abi, Mulgimaa arengukava koostamise materjale ja Mulgimaa omavalitsuste arengukavasid.Arengukavas väljatoodud tegevused on aluseks tegevustele ühtse Mulgimaa mainekujunduse ja kultuuripärandi valdkonnas. Arengukava tegevusi saab kasutada projektipõhiste vahendite hankimiseks ja tegevuste elluviimiseks. Arengukavas väljatoodud tegevusi vaadatakse üle, vajadusel täiendatakse ja parandatakse vähemalt kord aastas.