Uudised

Mulgi uudise om eetrin ollu juba 10 aastet

14. september 2015 kell 17:05

2005. aaste 20. septembrel ollive Vikerraadiun edimest kõrda mulgikiilse uudise.

2005. aaste 20. septembrel ollive Vikerraadiun edimest kõrda mulgikiilse uudise. Akatusen olli saateke kümme minutit pikk ja eetrin üle nädäli vaheldumisi võrukiilside uudistege. Prilla om saade viieminutiline ja kullete saap sedä egä nädäl – nelläbe kell 17.05.

Mõte siande mulgikiilne uudistesaade tetä tulli Tarvastu vallast peri aakirjanigul Airi Hallikul, kampa tullive kah võrukse ja sedäviisi akaski uudistesaade oleme üits nädäl mulgi- ja tõine nädäl võrukiilne. Raha saadete jaos tulli programmist «Lõune-Eesti kiil ja kultuur».

«Kui seni om mulgi keelen päämiselt  aaluuliste asjege  tegeldu — korjatu mälestusi ja perimust —, sis nüid tahame mulgi kiilt inimesteni tuvva nüidse aa asjest kõnelden ,» kõnel Airi Hallik kümme aastet tagasi. Saate toimeteje olli Airi Hallik ja uudise luges ette Kristi Ilves. Mõnikõrd käiti kah Villändin Mulgi murde ringi inimste käest keelenõu küsimen. Airi Hallik, kes elli joba sõs Võrumaal, ots vällä teemade, sõit müüdä Mulgimaad ja võtt usutuse lindi pääle. Sõs rükk ta dikturiteksti papre pääle ja tõi Mulgimaale ettelugeje kätte, sest ääd internetti küläden viil es ole. Ütenkuun sõideti Vikerraadiu Tartu stuudjuse, kun sis Kristi Ilves teksti sissi luges ja raadjutoimeteje Airi Halliku näpunäidete järgi saate kokku lõigas.

Paari aaste peräst olli joba internet nõnda ää, et sai tekste üitstõisele arvuti abige saata. Kütteind läits järest suurembes ja tüüraha järest väiksembes, es kannate enämb nõndapallu sõita. Kigepäält akas Tartun käimä ettelugeje ütsinde ja lõpus ast Airi Hallik uudiste mant üldse kõrva, sest Võrumaalt Mulgi uudistege kursin olla olli peris rasse. Kristi Ilves võtt oma pääle nii toimetemise, usutuste tegemise, keeleosa kui ettelugemise.

Paar aastet tagasi jõuti nõndakaugele, et toimeteje saap esi saate koduarvutin kokku lõigate ja interneti abige Talna keskusese saata. Nüid ei pia saate tegemise jaos enämb Mulgimaalt välläpoole mineme.

Kui mitu mulgikiilset saadet selle kümne aaste joosul om kokku tettu, ei tää enämb kennigi, a kik nii om linti lugenu Kristi Ilves. Saaten om sõna saanu Ants Taul, Alli Laande, Kalle Gaston, Ene Saar ja väige pallu tõisi Mulgimaa inimesi. Kaits kõrda om Mulgi uudisten kõnelnu kah president Toomas Hendrik Ilves. Enambiste kõneldes saaten pallald mulgi kiilt, a kuulda om ollu kah muid murdit. Väige arva om kah kirjakiilset juttu eetrise lastu. Prilla saap vanembit saatit Vikerraadiu kodulehe päält järgi kah kullete.

Kristi Ilves